login
Witam, Proszę się zalogować.
Dziękujemy za zalogowanie.
close
Popup login module

Wydawnictwa Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS ukazują się już od 1980 roku. Stałą serie monograficzną stowarzyszenie uruchomiło w 2004 roku. Od 2008 roku wszystkie publikacje PKN ICOMOS są w pełni dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia. Dotychczas w ciągu roku powstawało około 2-4 nowych publikacji z tej serii, wybrane pozycje pojawiły się również w wersji angielskojęzycznej. Wszystkie publikacje PKN ICOMOS są dostępne na stronie: www.icomos-poland.org w zakładce PUBLIKACJE.

W 2015 roku z okazji 50-lecia powstania Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków w Polsce Prezydium podjęło starania o zainaugurowanie nowego cyklicznego czasopisma naukowego pt. „OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”, który ukazuje się jako półrocznik od 2016 roku. Czasopismo zawiera artykuły naukowe w języku polskim, ze streszczeniem i słowami kluczowymi w języku angielskim.

Za wysoki poziom merytoryczny artykułów w czasopiśmie odpowiadają recenzenci będący członkami Rady Naukowej i specjalistami zewnętrzni, których lista jest co roku aktualizowana i ogólnodostępna na stronie internetowej. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora (tzw. double-blind review process). Redakcja zobowiązuje się walczyć ze nieetycznymi zjawiskami takimi jak np. ghostwriting. W kwestiach etycznych czasopismo kieruje się zasadami etyki publikacyjnej COPE i stosuje procedury ujęte w diagramach. Szczegółowy opis standardów etycznych dla wszystkich stron zaangażowanych w proces publikacji jest przedstawiony do zapoznania.

Redakcja informuje, że wersja elektroniczna czasopisma jest pierwotna, a publikację przygotowano z materiałów dostarczonych przez autorów artykułów na ich odpowiedzialność.

Zapraszamy do przedstawiania swoich dokonań i rozważań naukowo-praktycznych gremia naukowe, przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych, a także praktyków w zakresie szeroko pojętej dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, doktryny konserwatorskiej i problemów konserwatorskich.